Компоненте

Компонента 0 – Трансверзалне активности.

Компонента 1 – Усклађивање правила државне помоћи и шема државне помоћи са правним тековинама ЕУ.

Коммпонета 2 – Изградња капацитета Одељења за контролу државне помоћи Министарства финансија Републике Србије и Комисије за контролу државне помоћи у доношењу одлука у решавању случајева државне помоћи.

Компонента 3 – Подршка побољшању мехнизама координације између Комисије, Одељења и других учесника у области државне помоћи, као и јачању свести о државној помоћи.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs