Komponente

Komponenta 0 – Transverzalne aktivnosti.

Komponenta 1 – Usklađivanje pravila državne pomoći i šema državne pomoći sa pravnim tekovinama EU.

Kommponeta 2 – Izgradnja kapaciteta Odeljenja za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija Republike Srbije i Komisije za kontrolu državne pomoći u donošenju odluka u rešavanju slučajeva državne pomoći.

Komponenta 3 – Podrška poboljšanju mehnizama koordinacije između Komisije, Odeljenja i drugih učesnika u oblasti državne pomoći, kao i jačanju svesti o državnoj pomoći.

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs